top of page

"Secure Internet Real Freedom"-students exchange in Mariapocs

In the last week of September, Hungary hosted the other six countries participating in the Erasmus + project "Secure Internet Real Freedom" 2019-1-HU01-KA201-061212, (Romania, Turkey, Lithuania, Poland, Bulgaria and Italy), in Mariapocs.

At present, the online environment is a main source of information for both young people and adults. During the mobility in Hungary, various training activities and workshops on topics related to online safety were organized, all addressed especially to children.

The first day of this project was dedicated to interactive games, getting to know all the members, remembering the names and activities preferred by everyone. By getting to know each other better, we made our life together easier and more enjoyable throughout our meeting.

The children were divided into teams, so that each team was composed of the seven nationalities. They had to meet goals that required the Internet, but used consciously and responsibly. Sharing them in teams with members from each country increased the need to use English, and the children experienced various methods of applying the Internet, exchanging experience.

Each day had thematic excursions, following the attention of each one because after visiting certain museums, churches or chapels, the children had activities that involved retaining the information previously discovered. The assimilation of knowledge was done in a fun, attractive way for students, because the materials and means used were modern, using the Internet, of course.

The most enjoyable activity of the children took place on the fourth day of the project. They were actors in a film on the topic of internet safety of children / adolescents and the fact that virtual social life is not good for mental health, and physical contact with those around us is paramount.

Other activities intensely experienced by the children were ghost hunting, discovery of tourist attractions in the area and questionnaires with questions related to information received at museums.

Childhood is the period when everything becomes more competitive when prizes are offered. The project organizers were aware of this and the children treated the emotions of the competition to the maximum.

The cultural evenings ended each day of the seven partner countries’ meeting, with presentations of traditions, customs, quizzes, traditional food and music. All this led to a beautiful and effective socialization between the participants.

Ȋn ultima săptămână a lunii septembrie, Ungaria a fost gazda celorlalte şase ţări participante la proiectul Erasmus+ “Secure Internet Real Freedom”, 2019-1-HU01-KA201-061212, (Romania, Turcia, Lituania, Polonia, Bulgaria şi Italia), în Mariapocs.

La momentul actual, mediul online constituie o principală sursă de informare atât a tinerilor, cât şi a adulţilor. Ȋn cadrul mobilităţii din Ungaria s-au organizat diferite activităţi de formare şi ateliere pe teme legate de siguranţa online, toate adresate în special copiilor.

Prima zi din acest proiect a fost dedicată jocurilor interactive, de cunoaştere a tuturor membrilor, de reţinere a numelor şi a activităţilor preferate de fiecare. Cunoscându-ne mai bine unii pe alţii, ne-am făcut mai uşoară şi mai plăcută viaţa în comun pe toată perioada întâlnirii noastre.

Copiii au fost împăţriţi pe echipe, astfel încât fiecare echipă a fost compusă din cele şapte naţionalităţi. Acestea au avut de îndeplinit obiective ce necesitau internetul, dar folosit în mod conştient şi responsabil. Distribuirea lor în echipe cu membrii din fiecare ţară a sporit nevoia de utilizare a limbii engleze şi copiii au experimentat diverse metode de aplicare a internetului, făcând schimb de experienţă.

Fiecare zi a avut excursii tematice, urmărindu-se atenţia fiecăruia deoarece după vizitarea anumitor muzee, biserici sau capele, copiii aveau activităţi ce presupuneau reţinerea informaţiilor descoperite anterior. Asimilarea cunoştinţelor s-a realizat într-un mod distractiv, atractiv pentru elevi, fiindcă materialele şi mijloacele folosite au fost moderne, utilizând internetul, bineînţeles.

Ȋn a patra zi din proiect s-a desfăşurat cea mai plăcută activitate a copiilor, aceea de a fi actori într-o filmare pe tema siguranţei pe internet a copiilor/adolescenţilor şi faptul că viaţa socială online nu este benefică sănătăţii psihice, iar contactul fizic cu cei din jurul nostru este primordial.

Alte activităţi intens trăite de copii au fost vânâtoare de fantome, descoperire de obiective turistice din zonâ şi chestionare cu întrebări legate de informaţii primite la muzee. Copilăria este perioada în care totul devine mai competitiv atunci când se oferă premii, recompense. Organizatorii proiectului au fost conştienţi de acest lucru şi copiii au trăt emoţiile competiţiei la cote maxime.

Serile culturale au încheiat fiecare zi din întâlnirea celor şapte ţări partenere, având prezentări ale tradiţiilor, obiceiurilor, degustări de produse tradiţionale, muzică tradiţională şi quizz-uri. Toate acestea au condus la o frumoasă şi eficientă socializare între participanţi.

Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page