top of page

New project approved

We are very happy to announce that the Polish National Agency has approved the Erasmus + project “With a little help ...” (2020-1-PL01-KA226- SCH-095510 ), coordinated by Instytut Twórczej Integracji.

Project entitled "With a little help ..." is a strategic partnership project in the field of school education with the main goal of developing a new, innovative online work program for students with special educational needs (SEN) and supporting their social inclusion and empowerment for independent living.

Our consortium consists of 7 partners from Poland, Belgium, Spain, Portugal, Romania, Bulgaria and Turkey, who have combined experience in solving this problem. The project duration is 24 months, from March 2021 to February 2023.

We believe that the proper implementation of personalized technology-enhanced learning by implementing the ePortfolio method with the use of other ICT and Internet tools for students with intellectual disabilities and with SEN will provide solutions to important pedagogical problems, especially in a situation of epidemic closure and forced isolation. In addition, the online learning offered will contribute to the development of students' key competences as well as reflection on the acquired skills.

The main addressees of the project "With a little help ..." are educators, teachers and teaching staff working with students with special needs.

The partners will also share their knowledge to introduce approaches that are not applied in the socio-cultural environments of partner organizations, even though practice and research have shown a good impact on many levels.

Intellectual Output (IO) is based on needs analyzes consistent with the goals of policies for the inclusion of students with special needs in the mainstream education system:

O1- Research on the best practices for the integration and social inclusion of students with special needs and people with disabilities, as well as international and national policies, as well as the tested and implemented project effects and products

IO2 - Presentations at the meeting and on project platforms containing 7 modules using the ePortfolio method and other tools for the implementation of educational tasks, developing social competences and for rehabilitation at school for students with SEN

IO3 - Handbook - a guide on the implementation of the ePortfolio methodology, containing online lesson plans and the work program, combining formal, non-formal and informal learning methods, adapted to online learning.


Ne bucurăm să anunțăm că Agenția Națională Poloneză a aprobat proiectul Erasmus + „Cu puțin ajutor ...” (2020-1-PL01-KA226- SCH-095510), coordonat de Instytut Twórczej Integracji.

Proiectul intitulat „Cu puțin ajutor ...” este un proiect de parteneriat strategic în domeniul educației școlare cu scopul principal de a dezvolta un nou program inovator de lucru online pentru elevii cu nevoi educaționale speciale (SEN) și de a sprijini incluziunea lor socială și abilitarea acestora pentru o viață independentă.

Consorțiul nostru este format din 7 parteneri din Polonia, Belgia, Spania, Portugalia, România, Bulgaria și Turcia, care au combinat experiența în rezolvarea acestei probleme. Durata proiectului este de 24 de luni, din martie 2021 până în februarie 2023.

Credem că implementarea adecvată a învățării personalizate îmbunătățita prin tehnologie si prin implementarea metodei ePortfolio cu utilizarea altor instrumente TIC și Internet pentru elevii cu dizabilități intelectuale și cu SEN va oferi soluții unor probleme pedagogice importante, în special într-o situație de închidere a scolilor datorita epidemiei și izolare forțată. În plus, învățarea online oferită va contribui la dezvoltarea competențelor cheie ale elevilor, precum și la reflectarea asupra abilităților dobândite.

Destinatarii principali ai proiectului „Cu puțin ajutor ...” sunt educatorii, profesorii și personalul didactic care lucrează cu elevi cu nevoi speciale.

De asemenea, partenerii își vor împărtăși cunoștințele pentru a introduce abordări care nu sunt aplicate în mediile socio-culturale ale organizațiilor partenere, chiar dacă practica și cercetarea au arătat un impact bun la mai multe niveluri.

Rezultatele intelectuale (IO) se bazează pe analize ale nevoilor în concordanță cu obiectivele politicilor de incluziune a elevilor cu nevoi speciale în sistemul de învățământ principal:

O1- Cercetarea celor mai bune practici pentru integrarea și incluziunea socială a elevilor cu nevoi speciale și a persoanelor cu dizabilități, precum și a politicilor internaționale și naționale, precum și a efectelor și produselor testate și implementate ale proiectului

IO2 - Prezentări la întâlnire și pe platforme de proiect care conțin 7 module folosind metoda ePortfolio și alte instrumente pentru implementarea sarcinilor educaționale, dezvoltarea competențelor sociale și pentru reabilitarea la școală a elevilor cu CES

IO3 - Manual - un ghid privind implementarea metodologiei ePortfolio, care conține planuri de lecții online și programul de lucru, combinând metode de învățare formale, non-formale și informale, adaptate învățării online.

Yorumlar


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page