top of page

Qualified basic skills training-Erasmus+

Basic skills have an impact on all aspects of daily life, from school to employment and from health care to social life. We have seen this very specific during the “corona” crises, in terms of understanding given advices and regulations, to master digital tools, to decide if information in media and social media is true or false etc.

Basic skills also effects work life and duration of employment shows that literacy difficulties limit individual capabilities, reduce productivity and prevent innovation. Recent research shows that adults with poor literacy and numeracy skills are less likely than more highly skilled adults to engage in education programs designed to improve their skills.

The percentage of low-skilled jobs in the EU is expected to decrease by nearly 30 % between 2015 and 2025 (Cedefop, 2016). This means that today’s jobs require better skills and more education since the future the workplace will become even more basic skills dependent.

The educator is the most important factor to create quality in adult training and education. Today there are no formal regulations in the partner countries regarding adult education.

Almost anyone can enter a classroom and teach basic skills. The project will work to improve quality assurance of adult learning and better track the progress of adult learners, by develop criteria’s for transparency and recognition of skills and qualifications for educators.

The project's preparatory work also shows that adult learning activities mostly are non-formal and most Basic skills training is conducted in a technical way, focusing on the teaching topic itself instead of how it integrates with life and work challenges. This highlights a need to revitalize the content, the curriculum, of offered basic skill teaching.

In order to deal with those challenges, the project aims to:

- Create updated curriculum for concrete skills like Numeracy, Oral communication, Critical thinking, Digital skills, literacy and Media literacy with adjusted content meeting the real needs.

- Create a powerful methodology package with learning modules, tools and guidelines to support basic skills teachers and trainers

- Create certification criteria for trainers in order for lifelong training centers to certify their staff in using developed material.

- Create assessment tools to certify educators within basic skills training as developed in this project.

As a result of the project, the adult educators will have much better quality in their basic skills' training and teaching. The positive effects of training will likely motivate more adults to undertake training.

The project "Qualified basic skills training", 2020-1-NO01-KA204-076460 is implemented between October 1, 2020 - September 30, 2022 by the Edulifelong Association in collaboration with Prios Kompetanse AS, OLEMISEN BALANSSIA RY, Innovation Frontiers IKE, Trabzon Milli Egitim Mudurlugu, VALUEME LTD and FONIX AS, being funded by the European Union, through the Erasmus + Program, Key Action 2.

Competențele de bază au un impact asupra tuturor aspectelor vieții de zi cu zi, de la școală până la angajare și de la îngrijirea sănătății la viața socială. Am văzut acest lucru foarte specific în timpul crizei „coronavirus”, în ceea ce privește înțelegerea sfaturilor și reglementărilor date, pentru a stăpâni instrumentele digitale, pentru a decide dacă informațiile din mass-media și social media sunt adevărate sau false etc.

De asemenea, abilitățile de bază afectează viața profesională și durata angajării, dificultățile de alfabetizare limitează capacitățile individuale, reduc productivitatea și previn inovarea. Cercetări recente arată că adulții cu abilități slabe de alfabetizare și calcul sunt mai puțin susceptibili decât adulții cu o înaltă calificare să se angajeze în programe educaționale menite să le îmbunătățească abilitățile.

Se așteaptă ca procentul locurilor de muncă cu calificare scăzută în UE să scadă cu aproape 30% între 2015 și 2025 (Cedefop, 2016). Aceasta înseamnă că locurile de muncă de astăzi necesită abilități mai bune și mai multă educație, deoarece viitorul la locul de muncă va deveni și mai dependent de abilitățile de bază.

Trainerul este cel mai important factor pentru a crea calitate în formarea și educația adulților. Astăzi nu există reglementări formale în țările partenere cu privire la educația adulților.

Aproape oricine poate intra într-o sală de clasă și poate preda abilități de bază. Proiectul va lucra pentru a îmbunătăți asigurarea calității învățării adulților și pentru a urmări mai bine progresul cursanților adulți, prin dezvoltarea unor criterii de transparență și recunoaștere a competențelor și calificărilor pentru traineri.

In faza pregătitoare a proiectului am observat, de asemenea, că activitățile de învățare a adulților sunt în mare parte non-formale și cea mai mare parte a formării abilităților de bază se desfășoară într-un mod tehnic, concentrându-se pe subiectul didactic în loc de modul în care se integrează cu provocările vieții și muncii. Acest lucru evidențiază necesitatea de a revitaliza conținutul, programa, a predării abilităților de bază oferite.

Pentru a face față acestor provocări, proiectul își propune să:

- Creeze un curriculum actualizat pentru abilități concrete, cum ar fi abilitatile numerice, comunicarea orală, gândirea critică, abilitățile digitale, alfabetizarea și alfabetizarea media, cu conținut ajustat care să răspundă nevoilor reale.

- Creeze un pachet metodologic puternic cu module de învățare, instrumente și linii directoare pentru a sprijini profesorii și formatorii de abilități de bază

- Crearea unor criterii de certificare pentru formatori pentru ca centrele de formare pe tot parcursul vieții să își certifice personalul în utilizarea materialelor dezvoltate.

- Crearea instrumentelor de evaluare pentru a certifica tarinerii în cadrul formării competențelor de bază, așa cum a fost dezvoltat în acest proiect.

În urma proiectului, trainerii de adulți vor avea o calitate mult mai bună în predarea abilitățile de bază. Efectele pozitive ale antrenamentului vor motiva probabil mai mulți adulți să urmeze instruirea.

Proiectul ”Qualified basic skills training”, 2020-1-NO01-KA204-076460 este implementat în perioada 1 octombrie  2020 – 30 septembrie 2022 de către Asociatia Edulifelong in colaborare cu Prios Kompetanse AS, OLEMISEN BALANSSIA RY, Innovation Frontiers IKE, Trabzon Milli Egitim Mudurlugu, VALUEME LTD și FONIX AS, fiind  finanțat de către Uniunea Europeană, prin intermediul Programului Erasmus +, Acțiunea Cheie 2.


Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page