top of page

EARS project approved by Italian NA

We are very happy to announce that the Italian National Agency has approved our project proposal for EARS - Educational Agreement as a Response to School dropout.

The work carried on by the European Union on the topic of school dispersion, especially by the CEDEFOP, has clearly shown that the exchange of good practice at the level of the Union is the most promising way to tackle the issue. We strongly believe in a EU approach to the issue of school-dispersion, which would lift the enormous pressure on the lagging regions by providing them with adequate tools to reach the quantitative targets set by the EC. The transnational partners chosen for the EARS project share the crucial features of being part of the local “avantgarde” in the fight against school dispersion.

Overall objective of the project EARS is to produce a set of procedures that can be actionable at the single school level. A structured interaction with the full range of actors usually involved in school-dispersion issues, in each specific administrative context (i.e. the local health authorities, local councils, social cooperatives and volunteer associations, labour-market operators, mutual assistance entities, community police, NGOs, etc. according to the context) and throughout each partner’s territory will allow us to develop deeply integrated procedures to support the young people with significant school-dispersion risks, also considering those associated with the pandemic.

The project will reach its main scope through the following specific objectives: 1. Co-design of a common action protocol between the partnering entities, summarizing and improving the single regional practices already in place. This “enhanced” best practice exchange will produce a set of spaces, initiatives and activities through which to offer first and second level guidance and information services to all piloting school users, as well as counseling and psychopedagogical support services empowered by the support of a digital profiling tool to inform, raise awareness and contrast drop-outs and potential drop-outs. 2. Improve the effectiveness of the digital profiling tools to inform about life and career possibilities within and outside the territory. Building and validation of a fully working prototype of the profiling tool will be subsequent to a full year of project’s piloting, with a long observation phase by the partner in charge of the digital work, in order to build a tool that actually matches the needs of the target groups. 3. Training on the procedures, tools and competences needed by teachers and administrative staff to closely follow up on high risk students, leaning on the three pillars of the programme: 1. Learn the Future; 2. Local and EU Labour-Market; 3. Family Involvement. Materialization of stimulating workplace environments as well as widespread interventions, in the form of seminars / workshops. 4. To advocate the results in dialogue with major sectoral stakeholders, promoting it at a European level, synergically with the new standardization tools developed by CEDEFOP.

Suntem foarte bucuroși să anunțăm că Agenția Națională Italiană a aprobat propunerea noastră de proiect pentru EARS - Acord educațional ca răspuns la abandonul școlar.

Lucrările desfășurate de Uniunea Europeană pe tema dispersării școlare, în special de către CEDEFOP, au arătat în mod clar că schimbul de bune practici la nivelul Uniunii este modalitatea cea mai promițătoare de a aborda problema. Credem cu tărie într-o abordare a UE a problemei dispersării școlare, care ar ridica presiunea enormă asupra regiunilor aflate în urmă, oferindu-le instrumente adecvate pentru a atinge obiectivele cantitative stabilite de CE. Partenerii transnaționali aleși pentru proiectul EARS împărtășesc trăsăturile cruciale de a face parte din „avangarda” locală în lupta împotriva dispersării școlare.

Obiectivul general al proiectului EARS este de a produce un set de proceduri care să poată fi acționate la nivelul școlii unice. O interacțiune structurată cu întreaga gamă de actori implicați de obicei în problemele de dispersie școlară, în fiecare context administrativ specific (adică autoritățile locale de sănătate, consiliile locale, cooperativele sociale și asociațiile de voluntari, operatorii de pe piața muncii, entitățile de asistență reciprocă, poliția comunitară, ONG-uri etc. în funcție de context) și pe întreg teritoriul fiecărui partener ne vor permite să dezvoltăm proceduri profund integrate de sprijinire a tinerilor cu riscuri semnificative de dispersie școlară, luând în considerare și cele asociate cu pandemia.

Proiectul își va atinge scopul principal prin următoarele obiective specifice: 1. Co-proiectarea unui protocol de acțiune comun între entitățile partenere, care rezumă și să îmbunătățească practicile regionale unice deja existente. Acest schimb „îmbunătățit” de bune practici va produce un set de spații, inițiative și activități prin care să se ofere servicii de îndrumare și informare de nivel I și II tuturor utilizatorilor școlii pilot, precum și servicii de consiliere și suport psihopedagogic împuternicite de sprijinul unui digital. instrument de profilare pentru a informa, a crește gradul de conștientizare și a contrasta abandonurile și potențialele abandonuri. 2. Îmbunătățirea eficienței instrumentelor de profilare digitală pentru a informa despre posibilitățile de viață și de carieră în interiorul și în afara teritoriului. Construirea și validarea unui prototip complet funcțional al instrumentului de profilare va fi ulterioară unui an întreg de pilotare a proiectului, cu o fază lungă de observare de către partenerul responsabil cu munca digitală, pentru a construi un instrument care să corespundă de fapt nevoilor grupurile tinta. 3. Instruire privind procedurile, instrumentele și competențele necesare profesorilor și personalului administrativ pentru a urmări îndeaproape elevii cu risc ridicat, sprijinindu-se pe cei trei piloni ai programului: 1. Învățați viitorul; 2. Piața muncii locale și UE; 3. Implicarea familiei. Materializarea unor medii stimulatoare la locul de munca precum si interventii pe scara larga, sub forma de seminarii/workshop-uri. 4. Să susțină rezultatele în dialog cu principalii actori sectoriali, promovându-le la nivel european, în mod sinergic cu noile instrumente de standardizare dezvoltate de CEDEFOP.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page