top of page

Exploring Games and Emotional Intelligence: A Journey of Connection and Empathy

We are thrilled to share the amazing experiences of the 2nd Learning, Teaching, and Training Activity (LTTA) of the "Far Beyond the Barriers" project. This time, we had the pleasure of hosting teams from Poland and Türkiye in the beautiful city of Targu Jiu, Romania. The atmosphere was brimming with excitement and anticipation as we embarked on a journey of connection and empathy.

The training, titled "Using games to increase emotional intelligence and empathy in the classroom," kicked off with engaging ice-breaking activities. These activities not only broke the ice among the participants but also fostered strong connections that would last throughout the training. It was heartwarming to witness individuals from different countries coming together with a shared goal of enhancing the educational experience for their students.

As the training progressed, we delved into the workshop "Accepting your emotions," where the vital role of teachers in designing active learning methods and collaborative activities was emphasized. We explored various game-based approaches, including role-playing, simulation, and cooperative board games. These strategies not only made learning fun and engaging but also provided a platform for developing emotional intelligence and empathy among students. The power of games to create immersive and impactful learning experiences became evident.

On the second day, our exploration of games and emotional intelligence continued. We dived into the factors determining the right choice of games, analyzing different game types and their implications for emotional intelligence development. Theoretical insights were complemented by hands-on activities, such as the creation of social and emotional learning thumbballs. Participants experienced firsthand the power of games to facilitate emotional growth and enhance interpersonal skills.

The highlight of the third day was the workshop titled "Games to help improve your kids' emotional intelligence." We focused on a game called "What do I do?" which proved to be a valuable tool for promoting critical thinking, empathy, and positive behavior among students. Together, we explored various scenarios and discussed effective ways to implement the game in the classroom. As the day drew to a close, we embarked on a delightful trip to Polovragi Monastery, Cave, Dacic Park, and Oltetului Gorge, immersing ourselves in the rich culture and natural beauty of Romania.

Continuing our journey on the fourth day, we shifted our focus to board games, with "You know" taking the center stage. This interactive game highlighted the importance of knowledge, tactical skills, and luck, while fostering social interaction and collaboration. The day concluded with a visit to Severin Fortress, where participants engaged in role-playing and drama activities. These activities proved to be powerful tools for enhancing emotional intelligence and empathy, allowing individuals to step into different roles and perspectives.

The medieval Severin Fortress served as the backdrop for a thrilling role-play activity, setting the stage for a memorable experience. Additionally, we enjoyed a boat tour on the majestic Danube, exploring cultural attractions such as Orsova, Small and Large Boilers, Decebal's face, Mraconia Monastery, Ponicova, and Veterani Caves. The beauty of the surroundings complemented the enriching educational journey we were undertaking.

On the final day, we gathered to reflect on our training experiences and shared final insights on building emotional intelligence with our students. It was a moment of realization and inspiration as we recognized the impact of our efforts in creating empathetic and supportive learning environments. The training culminated in a heartfelt certificate ceremony, where we celebrated our participants' achievements and expressed deep gratitude to their active involvement.

As we carry forward the knowledge gained during this extraordinary journey, we are committed to creating inclusive and empowering learning environments for our students. Let us continue to break barriers and cultivate emotional intelligence and empathy in education, for it is through these qualities that we shape the future generations. Together, we can make a lasting difference in the lives of our students and create a brighter tomorrow.

Suntem încântați să împărtășim experiențele uimitoare ale celei de-a doua activități de învățare, predare și formare (LTTA) a proiectului „Far Beyond the Barriers”. De data aceasta, am avut plăcerea să găzduim echipe din Polonia și Turcia în frumosul oraș Târgu Jiu, România. Atmosfera era plină de emoție și anticipare în timp ce ne-am îmbarcat într-o călătorie plina de conexiune și empatie.

Cursul, intitulat „Utilizarea jocurilor pentru a crește inteligența emoțională și empatia în clasă”, a început cu activități captivante de spargere a gheții. Aceste activități nu numai că au spart gheața în rândul participanților, dar au stimulat și legături puternice care vor dura pe tot parcursul cursului. A fost încântător să observam cum profesori din diferite țări s-au reunit cu un obiectiv comun, de a îmbunătăți experiența educațională pentru elevii lor.

Pe măsură ce formarea a progresat, am pătruns în atelierul „Acceptarea emoțiilor tale”, unde a fost subliniat rolul vital al profesorilor în conceperea metodelor active de învățare și a activităților de colaborare. Am explorat diverse abordări bazate pe joc, inclusiv jocuri de rol, simulare și jocuri de societate cooperative. Aceste strategii nu numai că au făcut învățarea distractivă și captivantă, ci au oferit și o platformă pentru dezvoltarea inteligenței emoționale și a empatiei în rândul elevilor. Puterea jocurilor de a crea experiențe de învățare captivante și de impact a devenit evidentă.

În a doua zi, explorarea noastră a jocurilor și a inteligenței emoționale a continuat. Ne-am scufundat în factorii care determină alegerea corectă a jocurilor, analizând diferite tipuri de jocuri și implicațiile acestora pentru dezvoltarea inteligenței emoționale. Perspectivele teoretice au fost completate de activități practice, cum ar fi crearea de miniaturi de învățare socială și emoțională. Participanții au experimentat direct puterea jocurilor de a facilita creșterea emoțională și de a îmbunătăți abilitățile interpersonale.

Punctul culminant al celei de-a treia zile a fost atelierul intitulat „Jocuri pentru a ajuta la îmbunătățirea inteligenței emoționale a copiilor tăi”. Ne-am concentrat pe un joc numit „Ce fac?” care s-a dovedit a fi un instrument valoros pentru promovarea gândirii critice, a empatiei și a comportamentului pozitiv în rândul elevilor. Împreună, am explorat diverse scenarii și am discutat despre modalități eficiente de implementare a jocului în clasă. Când ziua se apropia de sfârșit, ne-am îmbarcat într-o excursie încântătoare la Mănăstirea Polovragi, Peștera Polovragi, Parcul Dacic și Cheile Oltetului, cufundându-ne în cultura bogată și frumusețea naturală a României.

Continuând călătoria noastră în a patra zi, ne-am mutat atenția către jocurile de societate, „Tu Știi” luând loc în centrul scenei. Acest joc interactiv a evidențiat importanța cunoștințelor, a abilităților tactice și a norocului, încurajând în același timp interacțiunea socială și colaborarea. Ziua s-a încheiat cu o vizită la Cetatea Severinului, unde participanții s-au implicat în activități de joc de rol și teatru. Aceste activități s-au dovedit a fi instrumente puternice pentru îmbunătățirea inteligenței emoționale și a empatiei, permițând indivizilor să pășească în diferite roluri și perspective.

Cetatea medievală a Severinului a servit drept fundal pentru o activitate palpitantă de joc de rol, pregătind scena pentru o experiență memorabilă. În plus, ne-am bucurat de un tur cu barca pe Dunărea maiestuoasă, explorând atracții culturale precum Orșova, Cazanele Mici și Mari, Chipul lui Decebal, Mănăstirea Mraconia, Ponicova și Peștera Veterani. Frumusețea împrejurimilor a completat călătoria educațională îmbogățitoare pe care o întreprindem.

În ultima zi, ne-am adunat pentru a reflecta asupra experiențelor noastre de formare și pentru a împărtăși cu participantii noștri perspective finale despre construirea inteligenței emoționale. A fost un moment de realizare și inspirație, deoarece am recunoscut impactul eforturilor noastre de a crea medii de învățare empatice și de susținere. Training-ul a culminat cu o ceremonie sinceră de certificare, în care am sărbătorit realizările participanților noștri și ne-am exprimat recunoștința profundă pentru implicarea lor activă.

Pe măsură ce continuăm, cunoștințele dobândite în timpul acestei călătorii extraordinare, ne angajăm să creăm medii de învățare incluzive și împuternicitoare pentru elevii noștri. Să continuăm să spargem barierele și să cultivăm inteligența emoțională și empatia în educație, pentru că prin aceste calități modelăm generațiile viitoare. Împreună, putem face o diferență de durată în viețile elevilor noștri și putem crea un mâine mai luminos.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page