top of page

The first LTTA of the project FAR BEYOND THE BARRIERS

The 1st LTTA of the project FAR BEYOND THE BARRIERS, ''Using STEAM as a tool for inclusion in the classroom'' was held in Turkey, Istanbul between 20-24, August, 2022.

This 24-month project, started on May 1st 2022 and it’s funded under the Erasmus + program "Cooperation partnerships in school education” of the European Commission, by the Polish NA with the contract number -2021-2-PL01-KA220-SCH000048936.

On the first day of LTT activity, our hosts gave us a welcome speech followed by the presentation of the training program. The program of the day was followed by a warm up activity in order to know each other. STEM education teaches students how to solve problems by using their critical thinking skills. By engaging in STEM learn experiences, students with learning difficulties learn how to examine problems and then create a plan to solve them. Together with the partners of this project Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku , Young Initiative Education, Youth and Sports Club Association-GENÇ Girişim and Sayeg Derneği, we learned the importance of STEAM education and its background. Each country presented the way it perceives STEAM education from a pedagogical and methodological point of view. We shared examples of good practice for the use of STEAM and its integration into the school system and curriculum, as well a sample lesson plan scenario. In the case of our country, STEAM education is at the beginning, in the future the implementation plan includes the development of a STEAM curriculum.

The second day of activities started with the presentations of learning difficulties and characteristics of students with LDs, Fixed mindset- Growth mindset concept and Using STEAM for gifted students with LDs, presented by Meltem Ceylan from Sariyer Guidance and Research Center. We had the opportunity to take a Growth Mindset test and analyze personal results. The activities ended with a workshop about teaching gifted students with learning difficulties. Challenged to put into practice a STEAM activity, we divided into groups and built a prosthetic leg using the materials provided. In the afternoon there was a coordinators meeting, aimed at discussing progress done on outputs and setting deadlines and tasks for activities planned during the next months.

The third day we were hosted by Mürüvvet Evyap School. They given us a tour of the school and presented the PYP programme (Primary Years Programme ) of their school. The PYP nurtures and develops young students as caring, active participants in a lifelong journey of learning. The PYP offers an inquiry-based, transdisciplinary curriculum framework that builds conceptual understanding. It is a student-centered approach to education for children aged 3-12. It reflects the best of educational research, thought leadership and experience derived from IB World Schools. We participated in workshops such as marble arts, coding and music. STEAM education highlights the arts as one of its five fields and its inclusion is important. After all, the arts can help learners to develop the kind of creativity, ingenuity, communication, and performance skills that will assist them throughout their education, but also with employment opportunities too. The activities ended with a workshop at the Think and Design Technology Class and the Bosphorus tour.

The fourth day of LTT activities were hosted by Mehmet Akif Secondary School for technology workshops such as Using 3D designing, 3D printers. Mehmet Türkmen as STEM teacher presented best practices of using robotics and 3D designs as tools. After our school visit and workshops, we were hosted by Hüseyin Çoşkun , Deputy Mayor of Sarıyer Municipality.The essential role played by local and regional authorities in education was discussed.The day continued with a field trip in Ortakoy.

On the last day of the LTTA activities, divided in groups we developed and presented individualized Steam lesson plans based on the information obtained in the previous days. The certification ceremony was held and together with our hosts we visited historical parts of Istanbul.

Primul LTTA al proiectului FAR BEYOND THE BARRIERS, „Utilizarea STEAM ca instrument de includere în sala de clasă” a avut loc în Turcia, Istanbul, în perioada 20-24 august 2022.

Acest proiect de 24 de luni, a început la 1 mai 2022 și este finanțat în cadrul programului Erasmus + „Parteneriate de cooperare în educația școlară” al Comisiei Europene, de către AN poloneză cu numărul de contract -2021-2-PL01-KA220-SCH000048936.

În prima zi de activitate LTT, gazdele noastre ne-au ținut un discurs de bun venit urmat de prezentarea programului de formare. Programul zilei a fost urmat de o activitate de încălzire pentru a ne cunoaște. Educația STEM îi învață pe elevi cum să rezolve probleme folosind abilitățile lor de gândire critică. Prin implicarea în experiențe de învățare STEM, elevii cu dificultăți de învățare învață cum să examineze problemele și apoi să creeze un plan pentru a le rezolva. Împreună cu partenerii acestui proiect Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku , Asociația Clubului de Tineret și Sport al Educației Tineretului, GENÇ Girișim și Sayeg Derneği, am învățat importanța educației STEAM și a experienței sale. Fiecare țară a prezentat modul în care percepe educația STEAM din punct de vedere pedagogic și metodologic. Am împărtășit exemple de bune practici pentru utilizarea STEAM și integrarea acestuia în sistemul școlar și în curriculum, precum și un exemplu de scenariu de plan de lecție. În cazul țării noastre, educația STEAM este la început, în viitor planul de implementare include elaborarea unui curriculum STEAM.

A doua zi de activități a început cu prezentările despre dificultățile de învățare și caracteristicile elevilor cu LD, Mentalitate fixă - Conceptul de mentalitate de creștere și Utilizarea STEAM pentru elevii dotați dar si cu dificultati de invatare, prezentate de Meltem Ceylan de la Sariyer Guidance and Research Center. Am avut ocazia să facem un test Growth Mindset și să analizăm rezultatele personale. Activitățile s-au încheiat cu un atelier despre predarea elevilor supradotați cu dificultăți de învățare. Provocați să punem în practică o activitate STEAM, ne-am împărțit pe grupe și am construit un picior protetic folosind materialele puse la dispoziție. După-amiaza a avut loc o întâlnire a coordonatorilor, cu scopul de a discuta progresele realizate în ceea ce privește realizările și de a stabili termene și sarcini pentru activitățile planificate în următoarele luni.

A treia zi am fost găzduiți de școala Mürüvvet Evyap. Ne-au făcut un tur al școlii și ne-au prezentat programul PYP (Primary Years Program) al școlii lor. PYP hrănește și dezvoltă tinerii elevi ca participanți activi și grijulii într-o călătorie de învățare pe tot parcursul vieții. PYP oferă un cadru curricular transdisciplinar, bazat pe anchete, care construiește înțelegerea conceptuală. Este o abordare centrată pe elev a educației pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani. Acesta reflectă cele mai bune cercetări educaționale, leadership-ul de gândire și experiența derivate din Școlile din Lumea IB. Am participat la ateliere precum arta Ebru, codificare și muzică. Educația STEAM evidențiază artele ca unul dintre cele cinci domenii ale sale, iar includerea acesteia este importantă. La urma urmei, artele pot ajuta cursanții să dezvolte genul de creativitate, ingeniozitate, comunicare și abilități de performanță care îi vor ajuta pe parcursul educației, dar și cu oportunități de angajare. Activitățile s-au încheiat cu un atelier la Clasa de tehnologie Think and Design și turul Bosforului.

Cea de-a patra zi a activităților LTT a fost găzduită de Școala Gimnazială Mehmet Akif pentru ateliere de tehnologie, cum ar fi Utilizarea proiectării 3D, a imprimantelor 3D. Mehmet Türkmen în calitate de profesor STEM a prezentat cele mai bune practici de utilizare a roboticii și a designurilor 3D ca instrumente. După vizita la școală și atelierele noastre, am fost găzduiți de Hüseyin Çoşkun, viceprimarul municipiului Sarıyer. S-a discutat despre rolul esențial jucat de autoritățile locale și regionale în educație. Ziua a continuat cu o excursie in cartierul Ortakoy.

În ultima zi a activităților LTTA, împărțiți în grupuri, am elaborat și prezentat planuri de lecție Steam individualizate pe baza informațiilor obținute în zilele precedente. Ceremonia de certificare a avut loc și împreună cu gazdele noastre am vizitat părți istorice ale Istanbulului.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page